REGULAMIN SZKOŁY W POWIETRZU POLE&AERIAL STUDIO GDAŃSK

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa oraz obowiązki stron w zakresie korzystania z usług szkoły W Powietrzu Pole&Aerial Studio Gdańsk przy ul. Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk, reprezentowaną przez przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski NIP 559 196 31 63 REGON 341182764 (zwanej dalej Szkołą).
 2. Niniejszy Regulamin razem z Formularzem rejestracyjnym stanowi Umowę zawartą pomiędzy Klientem, a Szkołą.
 3. Momentem zawarcia Umowy jest podpisanie przez Klienta Formularza rejestracyjnego, opłacenie karnetu lub kaucji (dotyczy osób uczęszczających z użyciem kart partnerskich) oraz zapoznanie się z Regulaminem.
 4. Z momentem zawarcia Umowy Klient staje się Uczestnikiem zajęć (zwanym dalej Uczestnikiem).
 5. Uczestnikiem Szkoły może zostać każda osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego Uczestnikiem może zostać osoba małoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 6. Każdy Uczestnik Szkoły otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest przedstawić w recepcji Szkoły przed rozpoczęciem zajęć. Użyczenie karnetu osobie trzeciej może skutkować nałożeniem kary w wysokości 1000 zł.
 7. Opłata członkowska wynosi 10 zł i jest związana z wydaniem Uczestnikowi indywidualnej karty członkowskiej, która stanowi również karnet do Szkoły. Opłata członkowska nie podlega zwrotowi. W przypadku utraty karty członkowskiej Uczestnik ma obowiązek wyrobienia nowej karty członkowskiej w recepcji szkoły oraz uiszczenia opłaty 10 zł.
 8. Klienci korzystający z kart Medicover Sport/ PZU Sport/ Fit Profit oraz posiadający stałe rezerwacje w grupach również zobowiązani są do posiadania indywidualnej karty członkowskiej o której mowa w pkt 7.
 9. Wysokość opłat za poszczególne karnety określa cennik Szkoły, który znajduje się na stronie internetowej https://www.wpowietrzu.pl/cennik/ oraz w recepcji Szkoły.
 10. Szkoła ma prawo zmiany wysokości opłat za poszczególne karnety, pod warunkiem powiadomienia Uczestnika przed pierwszymi planowanymi zajęciami, na które Uczestnik jest zapisany.
 11. Karnety są ważne 30 dni od momentu zakupu – wliczając niedziele i święta.
 12.  Uczestnik zobowiązany jest zakupić nowy karnet na ostatnich zajęciach starego karnetu w celu zachowania ciągłości rezerwacji miejsca w grupie. Brak uiszczonej opłaty jest jednoznaczny z rezygnacją z zajęć.
 13. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania oraz sprzedaży osobom trzecim.
 14. Uczestnicy zajęć korzystający z kart Medicover Sport/ PZU Sport/ Fit Profit oraz karnetów OPEN posiadający stałe rezerwacje w grupach zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 60 zł w momencie dołączenia do zajęć. Z kaucji pobierana jest opłata w wysokości 30 zł w sytuacji kiedy Uczestnik zajęć nie zgłosi nieobecności na zajęciach. Czas na odwołanie zajęć to do 10 godzin przed planowanymi zajęciami. Odwołanie zajęć odbywa się wyłącznie przez Aplikację W Powietrzu. W momencie wyczerpania całej Kaucji, czyli w przypadku 2 nieobecności, zgłoszonych po wyznaczonej wyżej godzinie, Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Kaucji. Brak wpłaty Kaucji jest jednoznaczny z rezygnacją z zajęć. Niewykorzystana Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku rezygnacji z zajęć.
 15. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi.
 16. Uczestnik Szkoły ma gwarancję wykorzystania karnetu tylko w grupie do której jest przypisany, w przypadku samodzielnego odwołania rezerwacji przez Aplikację, Uczestnik sam rezerwuje zajęcia w innym terminie. Szkoła nie gwarantuje miejsc do odrabiania zajęć.
 17. Uczestnik po wejściu do Szkoły zobowiązany jest okazać karnet w recepcji w celu zweryfikowania obecności. W przypadku braku karnetu uczestnik może zostać obciążony kosztem wejścia jednorazowego. Uczestnicy korzystający z kart partnerskich mają obowiązek dodatkowo posiadania przy sobie dowodu potwierdzającego tożsamość.
 18.  Uczestnik Szkoły powinien przed uczestnictwem w zajęciach zasięgnąć niezależnej opinii lekarza specjalisty odnośnie swojego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach.
 19. Ciąża wyklucza uczestnictwo w zajęciach  Pole Dance/Exotic/ Aerial Hoop w naszej Szkole. Kobiety w ciąży mogą uczestniczyć w zajęciach Stretching, Twerk, Sexy Dance po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przekazaniu informacji instruktorce.
 20. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych Uczestnik powinien poinformować instruktora przed zajęciami.
 21. Personel Szkoły nie posiada wykształcenia medycznego.
 22. Uczestnicy, których stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na ich zdolności umysłowe lub fizyczne nie mają prawa uczestniczyć w ćwiczeniach, zajęciach a także korzystać z urządzeń i usług Szkoły.

§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG ORAZ ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Prowadzący zajęcia trener ma prawo ograniczyć liczbę osób na zajęciach lub poprosić Uczestnika o opuszczenie zajęć lub strefy/sali, na której prowadzone są zajęcia w przypadku, gdy:
  1. Uczestnik nie jest zapisany na liście uczestników zajęć,
  2. Uczestnik nie wykonuje instrukcji trenera,
  3. Zachowanie Uczestnika zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne (bez zwrotu zapłaconych opłat za dane zajęcia),
 2. Na sali sportowej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, tj. osoby które dokonały odpowiedniej płatności. Z uwagi na komfort uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach sportowych.
 3. Zabronione jest korzystanie z usług i urządzeń Szkoły przez Uczestników będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, betablokerów lub środków uspokajających.
 4. Podczas korzystania z zajęć i urządzeń Uczestnik  zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu, a także regulaminów poszczególnych stref, instrukcji korzystania z urządzeń, wszelkich informacji na nich zamieszczonych oraz wskazówek trenerów i personelu Szkoły.
 5. Jeśli Uczestnik nie ma pewności, jak w prawidłowy sposób korzystać z urządzeń Szkoły – ma obowiązek, przed skorzystaniem z urządzenia, uzyskać wskazówki trenera lub personelu Szkoły.
 6. Jeśli Uczestnik stwierdzi, że urządzenie jest uszkodzone ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z urządzenia oraz niezwłocznie powiadomić trenera lub personel Szkoły o uszkodzeniu.
 7. Szkoła  nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne korzystania przez Uczestnika z urządzeń i usług Szkoły, które wynikają z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek dostosować wykonywane ćwiczenia do swego stopnia sprawności oraz stanu zdrowia.
 8. Uczestnik ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia trenera lub personelu Szkoły o każdym wypadku, czy też doznanych urazach, zarówno własnych, jak i innych Uczestników.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i wyposażenia Szkoły będące wynikiem niezastosowania się do ww. zasad korzystania ze sprzętu jak również niezastosowania się do zaleceń i wskazówek personelu Szkoły.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikowi przez innego Uczestnika lub jakąkolwiek osobę trzecią.
 11. Szkoła udostępnia salę treningową do własnych treningów w ramach OPEN STUDIO, cenę wejścia określa cennik szkoły. Salę treningową można zarezerwować wyłącznie przez Panel Klienta https://wpowietrzu.gymmanager.io/ z wyprzedzeniem do 7 dni kalendarzowych. Bezpłatnego odwołania rezerwacji sali treningowej można dokonać przez Panel Klienta do 10 godzin przed planowanym przybyciem. W przypadku niezgłoszonej nieobecności pobierana jest opłata o równowartości określonej ceny za usługę.
 12. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebieg zajęć oraz ogólny obraz wnętrza Szkoły Pole Dance mogą być utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a następnie mogą być publikowane na stronie internetowej Szkoły lub w portalach społecznościowych oraz, akceptując Regulamin, wyraża na to zgodę. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zgłosić sprzeciw co do opublikowania nagrania obejmującego jego wizerunek, co wyłącza uprawnienie Szkoły do opublikowania takiego nagrania. Uczestnik może zażądać usunięcia już opublikowanego nagrania obejmującego jego wizerunek. W takiej sytuacji Szkoła  niezwłocznie po otrzymaniu żądania usuwa nagranie ze wszystkich stron internetowych, na których opublikowała nagranie.

§ 3 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW NA TERENIE SZKOŁY

 1. Szkoła nieodpłatnie udostępnia szafki na przechowywanie rzeczy codziennego użytku, z których Uczestnik nie korzysta podczas zajęć.
 2. Szkoła nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w szafce, które nie stanowią przedmiotów codziennego użytku, jak również dokumenty, biżuterię,  telefony komórkowe, pieniądze i inne wartościowe przedmioty.
 3. Uczestnicy powinni zwolnić szafkę przed wyjściem ze Szkoły. Szafki niezwolnione do chwili zamknięcia Szkoły w danym dniu mogą być otwierane i opróżniane przez personel Szkoły, przy czym Szkoła nie odpowiada za rzeczy tam pozostawione i ma prawo wyzbycia się rzeczy w wybrany przez siebie sposób, a Uczestnik tym samym pozbawiony jest prawa do jakiegokolwiek roszczenia w tym zakresie.

§ 4 ZASADY ZACHOWANIA W SZKOLE

 1. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania się na terenie całej Szkoły w sposób odpowiedni, tak by nie przeszkadzać innym Uczestnikom.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania ogólnie przyjętych norm uprzejmego zachowania. Używanie wulgarnego lub obraźliwego języka jest niedozwolone i może stanowić przyczynę wyproszenia Uczestnika przez personel Szkoły.
 3. Uczestnicy zobowiązani są zapoznać się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu oraz stosować się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad czystości oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń, a także zapewnić higienę i komfort innym Uczestnikom.
 5.  Zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia.
 6. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, tym samym nie zakłócając porządku pracy  oraz toku realizowanych zajęć. 
 7. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, stosowanie, środków odurzających i narkotyków, przynoszenie alkoholu, środków odurzających i narkotyków jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach Szkoły oraz na terenie całego obiektu przy ul. Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk.
 8. Na terenie Szkoły zabronione jest wywieszanie lub rozdawanie ulotek, a także prowadzenie sprzedaży w jakiejkolwiek formie.
 9. Zabrania się używania, bez zgody personelu Szkoły, jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 10. Uchylanie się od obowiązków opisanych powyżej przez Uczestnika upoważnia Szkołę do rozwiązania Umowy Członkowskiej ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5 KORZYSTANIE Z SZKOŁY PRZEZ OSOBY MAŁOLETNIE

 1. Uczestnikami Szkoły za pisemną zgodą opiekunów prawnych mogą być małoletni.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki małoletnich będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zaleconych przez instruktora i obsługę Szkoły.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie Szkoły tylko pod opieką opiekunów ustawowych.
 4. Szkoła zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych ograniczeń wiekowych polegających w szczególności na możliwości korzystania z niektórych usług/urządzeń wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 5. Osoby małoletnie będące Uczestnikami Szkoły, jak i dzieci korzystające z niej pod opieką opiekunów zobowiązane są do przestrzegania wszystkich zasad Regulaminu.

§ 6 ZAJĘCIA W SZKOLE

 1. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora w dniu prowadzonych przez niego zajęć Szkoła zastrzega sobie prawo wyznaczenia innego instruktora w zastępstwie bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym fakcie uczestników zajęć. W przypadku wcześniejszej wiedzy Szkoły o nieobecności informacja o wyznaczonej nieobecności pojawia się w Aplikacji W Powietrzu przy okienku danych zajęć.
 2. W sytuacjach losowych Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
 3. W przypadku gdy w zajęciach grupowych bierze udział mniej niż 6 Uczestników, Szkoła ma prawo do rozwiązania grupy lub przeniesienia jej Uczestników do innej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym.
 4. W przypadku wystąpienia pod stronie Uczestnika okoliczności przez niego niezawinionych, które uniemożliwiają mu lub w znacznym stopniu utrudniają realizację postanowień Umowy Uczestnikowi przysługuje prawo renegocjacji z Szkołą zasad realizacji postanowień Umowy Członkowskiej (np. poprzez zawieszenie członkostwa) – każdy przypadek Uczestnika będzie rozpatrywany przez Szkołę indywidualnie.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje, związane z zawieraniem umów lub świadczeniem usług przez Szkołę Uczestnik może złożyć w formie pisemnej w recepcji Szkoły lub przesłać na adres mailowy recepcja@wpowietrzu.pl . Szkoła  rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 45 dni, o wydłużonym terminie rozpatrywania reklamacji wraz z uzasadnieniem Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

§ 8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. W dniach ustawowo wolnych od pracy Szkoła zastrzega sobie możliwość nieudostępnienia pomieszczeń i usług jej Uczestnikom.
 2. Szkoła może zostać zamknięta na czas konieczny do przeprowadzenia remontów lub zabiegów sanitarnych, a także usunięcia awarii. O planowanych zamknięciach Uczestnicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem (w dowolnej formie, w tym również przez opublikowanie informacji na stronie internetowej Szkoły lub portalu społecznościowym). Zamknięcie Szkoły z w/w przyczyn nie uprawnia do zwrotu części karnetu, o ile nie przekroczy 10 dni w roku.
 3. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren Klubu.
 4. Ceny za używanie specjalnego wyposażenia lub za świadczone specjalne usługi niewchodzące w zakres cennika są określane przez Szkołę indywidualnie.
 5. Ważne informacje są wywieszane na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniach Szkoły lub publikowane na stronie internetowej lub portalu społecznościowym.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkołę, nie krótszym niż czternaście dni od momentu udostępnienia Uczestnikom zmienionego Regulaminu. Udostępnienie nowego Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez:
  1. wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji, na tablicy ogłoszeń;
  2. jeżeli zaś zmiana następuje na niekorzyść Uczestnika – poprzez osobiste zawiadomienie Uczestnika (w dowolnej formie, w tym również za pośrednictwem poczty e-mail).
 7. W sprawach nieuregulowanych w  Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.